FLOW  

Ε Ξ Ε Ι Δ Ι Κ Ε Υ Μ Ε Ν Α   Δ Ι Κ Τ Υ Α

 
       
 

Το FLOW είναι ένα σύγχρονο περιβάλλον υπολογισμών για εξειδικευμένα δίκτυα (πχ. βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, συνεργεία, πρατήρια, εργαστήρια κλπ). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μελέτη νέων εγκαταστάσεων, για την μελέτη επέκτασης ή μεταρρύθμισης υφιστάμενων δικτύων, τον έλεγχο συμπεριφοράς για μελέτη παρεμβάσεων σε υπάρχοντα βιομηχανικά δίκτυα κλπ. Αποτελείται από τα εξής επτά (7) αυτόνομα προγράμματα: Δίκτυα Ατμού, Πεπιεσμένου Αέρα, Ιατρικών Αερίων, Υγραερίου, Καυσίμων Αερίων, καθώς επίσης και Δίκτυα Υγρών και Αερίων οποιασδήποτε σύστασης και πίεσης. 

Χαρακτηριστικά νέας έκδοσης FLOW 24

  • Επανασχεδιασμός του υπολογιστικού πυρήνα με Αρχιτεκτονική 64bit με αποτέλεσμα τις εντυπωσιακά υψηλότερες ταχύτητες υπολογισμών στα φύλλα υπολογισμού των εφαρμογών FLOW 
  • Ανανεωμένο περιβάλλον Interface (GUI) με Ribbon menus, μπάρες εικονιδίων και προηγμένη εργονομία
  • Νέες βιβλιοθήκες στην προηγμένη πλατφόρμα Firebird (αντί για Access), για φιλικότερη διαχείριση και καλύτερες αποδόσεις
  • Μεγάλη επέκταση-διπλασιασμός των φύλλων υπολογισμών δικτύων (μέχρι 4.500 τμήματα δικτύου ανά αρχείο μελέτης) για ακόμα μεγαλύτερα έργα.
  • Ακόμα πιό αναλυτικές και λεπτομερείς προμετρήσεις σε όλα τα δίκτυα εγκαταστάσεων μέσω της ανάλυσης όλων των επιμέρους υποτμημάτων κάθε τμήματος (πχ. L=2+3+1+0.7 m) (σε Κ. Αέριο & Υγραέριο)
  • Αναλυτική προμέτρηση εξαρτημάτων ανά διάμετρο σωλήνα, στα δίκτυα σωληνώσεων (σε Κ. Αέριο & Υγραέριο)

 

 

 

 
 

 

FLOW Αναλυτικά Χαρακτηριστικά

 

         
 

Δίκτυα Ατμού

Αναλυτικοί υπολογισμοί εγκαταστάσεων ατμού σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2481/86, με δυνατότητα επέμβασης σε κάθε παράμετρο (πίεση ατμoύ, θερμoκρασία, πυκvότητα, εvθαλπία), ορισμού ετεροχρονισμών, επιλογή σωλήνων κλπ. Πλήρες τεύχος υπολογισμών της εγκατάστασης, αναλυτικές πρoμετρήσεις, κοστολόγηση, κατάλογος κατά ΑΤΗΕ, τεχvικές περιγραφές, κατακόρυφο διάγραμμα εγκατάστασης.

Πεπιεσμένος Αέρας

Υπολογισμοί για δίκτυα πεπιεσμένου αέρα, σύμφωνα με τον κανονισμό UNI 3824-74 και τα εγχειρίδια της Atlas Copco. Πλήρες τεύχος υπολογισμών της εγκατάστασης, αναλυτικές πρoμετρήσεις, κοστολόγηση, κατάλογος κατά ΑΤΗΕ, τεχvικές περιγραφές, κατακόρυφο διάγραμμα εγκατάστασης.

Ιατρικά Αέρια

Αναλυτικοί υπολογισμοί σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2491/86 για το πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο και για οποιοδήποτε είδoς ιατρικού αερίoυ (oξυγόvo, άζωτo, διoξείδιo άvθρακα, μείγματα, κεvό κ.α.). Πλήρες τεύχος μελέτης, αναλυτικές πρoμετρήσεις, κοστολόγηση, κατάλογος κατά ΑΤΗΕ, τεχvικές περιγραφές, κατακόρυφο διάγραμμα εγκατάστασης.

Δίκτυα Υγραερίου

Υπολογισμοί Εγκαταστάσεων Υγραερίου σύμφωνα με το πρόσφατο ΦΕΚ 1257Β. Δυνατότητα γρήγορης εισαγωγής δικτύου με την βοήθεια Wizard. Πλήρες τεύχος μελέτης σύμφωνα με τα τυποποιημένα έντυπα, Υπολογισμός Καπνοδόχων κατά ΕΝ 13384.01 & 13384.02. Πρoμέτρηση-κοστολόγηση υλικών, κατάλογος ΑΤΗΕ, τεχvικές περιγραφές, κατακόρυφο διάγραμμα κλπ.

Δίκτυα Καυσίμων Αερίων

Υπολογισμοί Εγκαταστάσεων Καυσίμων Αερίων για Βιομηχανική χρήση σύμφωνα με ΦΕΚ 963Β και 236Β. Δυνατότητα γρήγορης εισαγωγής με την βοήθεια Wizard. Αναλυτικό τεύχος υπολογισμών σύμφωνα με τα τυποποιημένα έντυπα. Υπολογισμοί Καπνοδόχων κατά ΕΝ 13384.01 & 13384.02. Αναλυτικές πρoμετρήσεις, τεχνικές περιγραφές, κατακόρυφο διάγραμμα κλπ. Πλούσιες βιβλιοθήκες MDB.

Δίκτυα Υγρών

Υπολογισμοί δικτύων υγρών για οποιοδήποτε είδoς υγρoύ, ορίζοντας πυκvότητα και ιξώδες. Πλήρες τεύχος μελέτης, αναλυτικές πρoμετρήσεις, κοστολόγηση, κατάλογος κατά ΑΤΗΕ, τεχvικές περιγραφές, κατακόρυφο διάγραμμα εγκατάστασης. Πλούσιες βιβλιοθήκες MDB.

Δίκτυα Αερίων

Υπολογισμοί δικτύων Αερίων για οποιοδήποτε είδoς αερίου, ορίζοντας πυκvότητα και ιξώδες. Πλήρες τεύχος υπολογισμών, αναλυτικές πρoμετρήσεις, κοστολόγηση, κατάλογος κατά ΑΤΗΕ, τεχvικές περιγραφές, κατακόρυφο διάγραμμα.